Vedtægter

Vedtægter for Nordtrim

§ 1 Klubbens navn er Nordtrim, og dens hjemsted er Gribskov Kommune.
 
§ 2 Nordtrims formål er at udøve samt udbrede kendskab til løbs- og motionsaktiviteter. Nordtrim arrangerer mindst et konkurrence-/motionsløb om året.
 
§ 3 Nordtrim er medlem af Gribskov Idrætsunion, Dansk Atletik Forbund (DAF) og Danske Gymnastik- og IdrætsForeninger (DGI). Klubben kan tilslutte sig relevante specialforbund.
 
§ 4 a. Som aktivt medlem kan optages enhver, som er villig til at deltage aktivt i klubbens aktiviteter. Stemmeret kræver 1 måneds medlemskab, og man skal være fyldt 15 år.
b. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
c. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent til denne hæder. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme status som aktive medlemmer.
 
§ 5 Kontingentrestance ud over 14 dage medfører udelukkelse fra klubbens aktiviteter, indtil betaling har fundet sted.
 
§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og varsles på www.nordtrim.dk senest 4 uger før med angivelse af dagsorden.
 
§ 7 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen, forelægges den. (se dog § 13).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Skriftlig afstemning foretages, såfremt dirigenten eller et medlem begærer det.
 
§ 8 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. Bestyrelse:
Ulige år: Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
Lige år: Kasserer, næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem
Valgperioden er 2 år

b. Øvrige valg:
2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant
Valgperioden er 1 år
 
7. Eventuelt
§ 9 Generalforsamlingsreferat sendes ud til medlemmerne inden udgangen af april.
 
§ 10 Revision af regnskaberne skal være afsluttet inden generalforsamlingen. Regnskaber skal foreligge i trykt form senest 4 uger inden generalforsamlingen og udleveres til bestyrelsen af kassereren på begæring. Revisor er pligtig til at konstatere tilstedeværelse af kassebeholdningerne og har ret til uanmeldt revision.
 
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når et af ti medlemmer har underskrevet begæring herom, fremsendes til formanden. Indkaldelse, med motiveret dagsorden, skal ske på www.nordtrim.dk samt via mail til medlemmerne senest 7 dage før.
 
§ 12 Ændringer af klubbens love kan kun finde sted, hvis der til bestyrelsen er indsendt ændringsforslag senest 21 dage før generalforsamlingen. Ændringer skal vedtages på klubbens generalforsamling for at være gyldige. Såfremt 10 medlemmer kræver forslaget behandlet på ekstraordinær generalforsamling, foranstaltes en afstemning herom. Er der flertal for dette, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.
 
§ 13 Opløsning af foreningen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette ene formål. Beslutningen kræver at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne er for opløsningen. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutning træffes med 2/3 flertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Opløses foreningen, tilfalder klubbens aktiver idrætslige formål.
 
§ 14 Nordtrims daglig ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Denne består af en formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer to bestyrelsessuppleanter. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af kassereren. Ved usædvanlige dispositioner kræves dog både kassererens og formandens underskrifter.
 
§ 15 Bestyrelsesmøder afholdes ca. hver anden måned eller så ofte et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske ved formanden med mindst 7 dages varsel

§ 16 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17 Nordtrim fører medlemskartotek, regnskab og beslutningsreferat

§ 18 Kontingentet opkræves 1. april. Regnskabsåret er kalenderåret.
(Revideret marts 2017)