Generalforsamling i Nordtrim

OBS GENERALFORSAMLINGEN ER UDSKUDT TIL 27.05 KL 19.00 PGA CORONA.

Generalforsamlingen finder sted søndag den 22. marts kl 10.45

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. Bestyrelse:
Ulige år: Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
Lige år: Kasserer, næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem
Valgperioden er 2 år
b. Øvrige valg:
2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant
Valgperioden er 1 år
7. Eventuelt

 

Sted annonceres i Nordtrims kalender her på siden. Hold selv øje. Tilmelding ikke nødvendig.

Skriv et svar