Generalforsamling i Nordtrim

Generalforsamlingen finder sted søndag den 21. marts kl 11.30

På grund af Corona-situationen afholdes generalforsamlingen online.
Tilmelding er ikke nødvendig, men alle medlemmer får tilsendt et link til den platform, som generalforsamlingen afholdes på.
Link tilsendes på mail to dage før afholdelsen.

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af budget og kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på nordtrim.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. På valg til bestyrelsen er:
Anna, Camilla og Kirsten – Camilla ønsker ikke genvalg, de øvrige modtager genvalg
Valgperioden er 2 år.
Som suppleant er på valg: Jesper P, Jesper P modtager genvalg
Valgperioden er 1 år.
b. Øvrige valg:
Som revisor: Joan Kortsen, som revisorsuppleant: Ole Mellergaard
Valgperioden er 1 år.
7. Eventuelt

 

Skriv et svar