Generalforsamling i Nordtrim

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 22. marts 2022 kl 19.30

Klubben er vært ved en lækker rugbrødssandwich – dejlig loading efter løbeturen.

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af budget og kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på nordtrim.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. På valg til bestyrelsen er:
Anders, Jens og Erik
Valgperioden er 2 år.
Som suppleant er på valg: Jesper P
Valgperioden er 1 år.
b. Øvrige valg:
Som revisor: Joan Kortsen, som revisorsuppleant: Ole Mellergaard
Valgperioden er 1 år.
7. Eventuelt

 

Skriv et svar